Uitstel Algemene Ledenvergadering tot nader order

 In Nieuws | Overig

OLDENZAAL – OWC had het plan om op 30 maart de Algemene Ledenvergadering (ALV) te houden. Tijdens deze vergadering zou onder andere de nieuwe samenstelling van het bestuur worden voorgelegd, ter goedkeuring. Alle leden hebben in de nieuwsbrief kunnen lezen dat de ALV vanwege de Corona maatregelen niet door kon gaan. De meest voor de hand liggende optie was om de ALV uit te stellen tot nader bericht, wat ook gebeurd is. Echter, de wet en de statuten geven aan dat OWC de ALV in de eerste zes maanden van het jaar moet plaatsen. Datgeen waar OWC haar verantwoording voor wil afleggen. Welke mogelijkheden OWC momenteel heeft en welke zij gaat inzetten, lees je hier.

  1. Eenstemmig besluit van alle leden

In theorie is het zo dat de wet bepaalt dat er sprake kan zijn van een besluit dat dezelfde kracht heeft als een besluit van de algemene vergadering, als deze niet als zodanig is bijeengeroepen. De voorwaarde voor besluitvorming is daarbij dat het besluit door alle leden, ook al zijn ze niet in vergadering bijeen, unaniem (dus geen enkel lid uitgezonderd) en met voorkennis van het bestuur, is genomen. Dit kan alleen werken als alle stemgerechtigde leden of afgevaardigden daadwerkelijk de inspanning leveren om een stem uit te brengen en die stemmen moeten dan ook nog allemaal gelijkluidend zijn. Om volledig recht te doen aan de democratische insteek vindt OWC dat dit in de praktijk geen haalbare kaart is.

  1. Digitale algemene vergadering

De wet geeft momenteel nog niet de mogelijkheid om tijdens een algemene vergadering leden langs digitale weg te laten deelnemen aan de discussie en besluitvorming, en voorziet alleen in het deelnemen aan een stemming. En, als je gebruik zou willen maken van deze optie, moet in de statuten expliciet een bepaling zijn opgenomen waarin dit digitale stemrecht aan de leden is toegekend. De statuten voorzien hier momenteel niet in, waardoor OWC hier geen gebruik van kan maken.

  1. Tijdelijke spoedwet

Vanwege de bijzondere omstandigheden is inmiddels in april een spoedwet aangenomen die het mogelijk maakt dat de termijn voor de ALV uitgesteld kan worden. Hierdoor hoeft de verantwoording dus niet meer binnen zes maanden na het sluiten van het boekjaar plaats te vinden. OWC gaat zich hierop beroepen, ondersteund door artikel 8, lid 2 van Boek 2 BW. Dit laatste artikel zegt dat een krachtens de wet, gewoonte, statuten, reglementen of besluiten geldende regel niet van toepassing is voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Dit heeft tot gevolg dat OWC haar leden zo spoedig mogelijk voor daadwerkelijk plaatsvinden van de ALV op de hoogte zal brengen van de datum hiervoor. Deze is afhankelijk van de verdere versoepeling van de Corona maatregelen, en zal dus zeer waarschijnlijk niet voor 1 september liggen.

Het spijt OWC dat zij niet aan de verplichtingen kan voldoen, maar zij vertrouwen in de huidige omstandigheden op ieders begrip voor het uitstel van de ALV.

Namens het dagelijks bestuur,
Secretariaat OWC

Recent Posts