Huishoudelijk Reglement

 In Nieuws | Overig

Bijgevoegd Huishoudelijk Reglement wordt ter stemming ingebracht in de Algemene Ledenvergadering op maandag 25 maart 2019.

Ren-  en toervereniging Oldenzaalse Wielerclub O.W.C.
Huishoudelijk Reglement
Huishoudelijk Reglement
Artikel 1 Lidmaatschap
1. Een lid is een natuurlijk persoon die zich schriftelijk als lid heeft aangemeld door inlevering bij de ledenadministratie van het ingevulde aanmeldingsformulier dat op de OWC-website gedownload kan worden.
2. Een minderjarig lid dient het aanmeldingsformulier te laten tekenen door zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger. Door de ondertekening stemt de wettelijke vertegenwoordiger in met het lidmaatschap.
3. Alle leden worden geacht kennis te dragen van de bepalingen van de statuten en van het huishoudelijk reglement en zich hiernaar te gedragen. Deze documenten liggen ter inzage bij de secretaris.
4. Opzeggen van het lidmaatschap geschiedt schriftelijk voor 1 januari van het nieuwe jaar bij de ledenadministratie.
Artikel 2 Erelid en lid van verdienste
1. Een lid van de vereniging kan tot “lid van verdienste” worden benoemd, indien het lid voldoet aan alle volgende criteria:
a. hij/zij heeft met een jarenlange inzet van (extra) werkzaamheden één of meer bijzondere prestaties voor de vereniging verricht;
b. zijn/haar prestaties onderscheiden zich in inzet, zwaarte van de functie en meerwaarde voor de vereniging nadrukkelijk van de vrijwilligersbijdrage die normaliter van de leden wordt gevraagd;
c. zijn/haar individuele prestaties zijn voor de leden duidelijk herkenbaar als verricht in het belang van de vereniging;
d. hij/zij heeft de duurzame bijdrage gedurende een periode van tenminste 7 à 10 jaar aan de vereniging geleverd. In zeer bijzondere gevallen kan van dit jarencriterium worden afgeweken.
Tevens kan een lid van de vereniging als “lid van verdienste” worden benoemd indien het lid gedurende de sportieve loopbaan als lid van de vereniging (een) uitzonderlijke sportieve prestatie(s) met landelijke uitstraling heeft geleverd.
2. Een lid van de vereniging kan tot “erelid” worden benoemd, indien het lid voldoet aan alle volgende criteria:
a. hij/zij voldoet tenminste aan dezelfde criteria als voor de benoeming van een lid van verdienste;
b. hij/zij heeft langdurig een zeer uitzonderlijke bijdrage geleverd aan de groei, ontwikkeling en voortbestaan van de vereniging in zijn totaliteit;
c. hij/zij heeft een dusdanige inzet voor de vereniging verricht, die ver uitsteekt boven hetgeen wat van leden verwacht mag worden;
d. hij/zij heeft de duurzame bijdrage gedurende een periode van tenminste 10 à 15 jaar aan de vereniging geleverd. In zeer bijzondere gevallen kan van dit jarencriterium worden afgeweken.
Tevens is benoeming als erelid mogelijk indien gedurende de sportieve loopbaan van de vereniging (een) zeer uitzonderlijke sportieve prestatie(s) is verricht, met een zeer grote (landelijke of internationale) uitstraling.
3. Een ”erelid” en een “lid van verdienste” worden benoemd door de algemene ledenvergadering op basis van een gemotiveerd voorstel van het bestuur dat gedragen wordt door tenminste 50% van het aantal uitgebrachte stemmen.
4. Een “erelid” is vrijgesteld van het betalen van contributie.
Artikel 3 Lid KNWU en NTFU
1. Elk wedstrijdlid, dat het lidmaatschap bezit van de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU), aanvaardt de daaraan verbonden verplichtingen, reglementen en besluiten.
2. Elk toerlid, dat het lidmaatschap bezit van de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU), aanvaardt de daaraan verbonden verplichtingen, reglementen en besluiten.
3. Leden van de in het eerste en tweede lid genoemde bonden machtigen het dagelijks bestuur onherroepelijk hen te vertegenwoordigen op de vergaderingen van de KNWU en de NTFU en daar namens hen een stem uit te brengen of te doen uitbrengen.
Artikel 4 Adreswijziging lid
Adreswijzigingen dienen binnen acht dagen schriftelijk aan de ledenadministratie te worden doorgegeven.
Artikel 5 Gezondheid en veiligheid
1. Elk lid is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen welzijn en gezondheid en is verplicht zich te houden aan de richtlijnen van de KNWU of NTFU.
2. Een KNWU-lid dient zelf te zorgen voor een eventuele noodzakelijke gezondheidsverklaring voor het verkrijgen van een wedstrijdlicentie. De kosten verbonden aan deze gezondheidsverklaring zijn voor rekening van het lid.
3. Het is verplicht dat deelnemers aan trainingen en wedstrijden en andere activiteiten die door de vereniging worden georganiseerd een goedgekeurde valhelm dragen.
Artikel 6 Antidopingbeleid
Elk lid dient zich te houden aan het antidopingbeleid volgens de regelgeving van de wielerbond waar hij of zij lid van is. Het gebruik van doping in welke vorm of wijze is absoluut verboden. Indien het gebruik van doping wordt aangetoond zal het dagelijks bestuur tot passende maatregelen overgaan.
Artikel 7 Schade
1. Elk lid dient zowel bij activiteiten binnen de vereniging als bij vertegenwoordiging van de vereniging te allen tijde rekenschap te houden met zijn of haar positie en gedragingen.
2. Indien een lid materiële schade toebrengt aan eigendommen van de vereniging of derden of indien er sprake is van lichamelijk letsel aan derden, is het lid daarvoor zelf aansprakelijk. De schade zal altijd op de persoon of personen, die de schade veroorzaakt heeft/hebben, verhaald worden.
Artikel 8 Contributie
1. Het bestuur is gemachtigd de contributie jaarlijks te indexeren volgens de CBS-prijsindex voor de gezinsconsumptie. De contributie wordt in de algemene ledenvergadering vastgesteld.
2. Indien het dagelijks bestuur het noodzakelijk vindt de contributie te verhogen boven de genoemde CBS-prijsindex dient zij dit in de algemene ledenvergadering in stemming te brengen.
3. De contributie wordt betaald voor het gehele kalenderjaar en dient te zijn voldaan vóór 1 april van het betreffende kalenderjaar.
4. Een lidmaatschap dat ná 1 februari aanvangt wordt pro rato vastgesteld. Indien een lid niet aan zijn contributieverplichtingen voldoet kan hij of zij als lid geroyeerd worden, dit ter beoordeling van het dagelijks bestuur.
5. De contributie kent de volgende categorieën voor de Weg- en Mtb-wedstrijdsport:
a. Elite (m/v), Beloften (m/v), Amateurs (m/v), Sportklasse (m/v) en Masters (m/v);
b. Jeugd (m/v), Nieuwelingen (m/v) en Junioren (m/v);
c. Handbikers (m/v);
d. tweede lid uit één gezin genoemd in de categorie onder b.;
e. derde lid uit één gezin genoemd in de categorie onder b.
6. De contributie kent de volgende categorieën voor de Weg- en Mtb -recreatiesport (toerafdeling):
a. Hoofdlidmaatschap:
1. toerlid (inclusief FietsSportMagazine (FSM) met het Toerfiets-Evenementen-Programma (TEP), Toer-Fiets-Kaart (TFK) en afdracht aan de NTFU);
2. handbiker;
b. Gezinslidmaatschap: tweede en volgende toerlid uit één gezin jonger dan 18 jaar (inclusief TEP, TFK, FSM en afdracht aan de NTFU);
c. M-lidmaatschap: dubbel lidmaatschap, waarbij voor de 2e vereniging minder contributie is verschuldigd;
d. overige leden.
7. Natuurlijke personen kunnen zich melden als donateur van de vereniging. Een donateur is geen lid en heeft geen stemrecht. De minimumbijdrage voor een donateur bedraagt € 25,-.
Artikel 9 Contributieregeling
Jaarlijks wordt op basis van de dan geldende contributieregeling de te betalen contributie per categorie in de algemene ledenvergadering vastgesteld. De contributieregeling is bij de secretaris verkrijgbaar en wordt jaarlijks gepubliceerd. De contributie wordt per incasso jaarlijks geïnd tenzij anders met de penningmeester is overeengekomen.
Artikel 10 Wedstrijdlicenties
1. Wedstrijdrenners betalen zelf hun licentie om aan wedstrijden te mogen deelnemen.
2. De licentie van de begeleider of trainer of ploegleider wordt door de OWC vergoed.
Artikel 11 Dagelijks bestuur
1. Het bestuur bestaat bij voorkeur uit een oneven aantal bestuursleden.
2. Het bestuur bestaat minimaal uit de functies voorzitter, secretaris en penningmeester.
3. Indien een functie, bedoeld in het tweede lid, in de vorm van een duobaan wordt uitgeoefend, zijn beiden voor hun functie verantwoordelijk. Onderling bepalen zij wie eerste en wie tweede functionaris is. De eerste functionaris wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Beiden dragen zorg voor een duidelijke taakafbakening en communiceren deze binnen de vereniging.
4. De voorzitter draagt zorg dat de voorzitters van de afdeling wedstrijdsport, de toerafdeling, de handbikers, de activiteitencommissie en de sponsorcommissie, commissies formeren om zodoende het besturen van de vereniging hanteerbaar te maken. Het geheel wordt door de secretaris vastgelegd in een organisatieschema.
Artikel 12 Taak- en functieomschrijving van het dagelijks bestuur
1. Voorzitter:
a. heeft de algehele leiding van de vereniging;
b. is verantwoordelijk voor het beleid en de organisatie van de vereniging;
c. leidt de algemene ledenvergadering;
d. treedt op als extern vertegenwoordiger;
e. wordt bij afwezigheid vervangen door de secretaris of de penningmeester of een ander lid van het bestuur.
2. Secretaris:
a. verzorgt het secretariaat;
b. verzorgt de ledenadministratie;
c. verzorgt de uitnodiging voor en het notuleren van de bestuurs- en ledenvergaderingen en stelt de agenda op;
d. onderhoudt contacten met de KNWU;
e. kan naar eigen inzicht één van de onder a., b., c. of d. genoemde activiteiten aan een ander lid delegeren.
3. Penningmeester:
a. stelt op en bewaakt de jaarlijkse begroting;
b. verzorgt de boekhouding van ontvangsten en uitgaven;
c. verzorgt de balans en het financiële overzicht;
d. verzorgt de subsidie-aanvragen;
e. presenteert het financiële jaaroverzicht tijdens de algemene ledenvergadering;
f. int sponsorgelden;
g. beheert OWC-bankrekeningen;
h. verzorgt de financiële gang van zaken met betrekking tot het clubhuis en de kantine;
i. kan in onderling overleg op onderdelen een van de bovenstaande activiteiten aan een ander lid delegeren;
j. penningmeesters van afdelingen of commissies zijn volledige verantwoording schuldig aan de penningmeester van het dagelijks bestuur. Zij dienen bij voortduring volledig inzicht te geven over de door hen beheerde financiële zaken.
4. Algemeen lid bestuur:
a. afstemming tussen de diverse geledingen en het bestuur;
b. kan specifieke taken verrichten volgens afspraak binnen het bestuur.
Artikel 13 Afdeling en commissie
3. Een afdeling wordt bestuurd door een afdelingsbestuur of commissies. Deze bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester of administrateur.
4. De voorzitter treedt op als vertegenwoordiger van de afdeling bij externe contacten, zoals bij de KNWU of NTFU en draagt zorgt voor de belangen van zijn of haar afdeling.
5. De afdeling Handbikesport heeft als aanvulling op dit huishoudelijk reglement aanvullende huishoudelijke regels.
Artikel 14 Afdeling wedstrijdsport
1. De afdeling wedstrijdsport is onderverdeeld in commissies en/of afdelingen:
a. Wegsport;
b. Mtb-sport;
c. Handbikesport.
2. Leden bedoeld in het eerste lid zijn onderverdeeld in de categorieën: Elite (m/v), Beloften (m/v), Amateurs (m/v), Sportklasse (m/v), Masters (m/v), Jeugd (m/v), Nieuwelingen (m/v) en Junioren (m/v) en Handbikers (m/v).
3. Het afdelingsbestuur of commissie verzorgt de volgende taken:
a. correspondentie met de KNWU en het District ten aanzien van wedstrijden;
b. aanstellen van trainers die inhoud geven aan groepstrainingen;
c. samenstellen van subgroepen en teams (renners) en teambegeleiders;
d. inschrijven voor wedstrijden en plannen van wedstrijden;
e. opstellen van roosters voor het begeleidingsteam van een ploeg;
f. organiseren van (onderlinge) wedstrijden;
g. uitnodigen voor deelname aan bijzondere wedstrijden;
h. bijhouden van persoonlijke en clubrecords en het doorgeven ervan aan de websitebeheerder en de pers alsmede van uitslagen en bijzondere prestaties van renners;
i. beheren van de clubkleding en ander eigen materiaal;
j. jaarlijks opstellen van een begroting en het indienen daarvan bij de penningmeester van het dagelijks bestuur;
k. indien van toepassing: bestellen prijzen voor de renners;
l. doorgeven van informatie voor de aanvraag wedstrijdvergunning aan de secretaris.
Artikel 15  Toerafdeling
1. De toerafdeling kent meerdere fietsgroepen, zoals wegsport, mountainbikesport en handbikesport, waarvan de deelnemers op basis van individuele capaciteiten ingedeeld worden onder leiding en toezicht van de groepscoördinator.
2. Het afdelingsbestuur draagt zorg voor:
a. het aanstellen van commissies indien nodig;
b. de correspondentie met de NTFU en regionale verenigingen ten aanzien van ritten en tochten;
c. het regelen van wekelijkse toer- en trainingstochten;
d. het samenstellen van subgroepen en teams. Zij kan deze taak delegeren aan de teamcoördinator;
e. het inschrijven voor toertochten;
f. het organiseren van (onderlinge) ritten en tochten;
g. het beheer van de clubkleding en ander eigen materiaal. Zij kan deze taken delegeren aan club- of afdelingsbeheerder;
h. het opstellen van de jaarlijkse begroting en jaarbalans en dient deze in bij de penningmeester van het dagelijks bestuur;
i. het bestellen van prijzen, presentjes enz.;
j. het verstrekken van informatie aan de websitebeheerder ten behoeve van de organisatie van evenementen.
3. Indien een persoon zitting neemt in een afdelingsbestuur of commissie en geen OWC-lid is, dient het dagelijks bestuur hiervoor toestemming te verlenen.
4. Het besturen van de afdeling of commissie geschiedt als volgt:
a. de voorzitter geeft leiding aan de afdeling of commissie;
b. de voorzitter leidt de vergaderingen;
c. de voorzitter neemt op uitnodiging deel aan vergaderingen van het bestuur;
d. bij verhindering van de voorzitter zal een ander commissielid de plaats bij de vergadering kunnen innemen;
e. commissies binnen afdelingen zijn verantwoording schuldig aan het afdelingsbestuur;
f. nieuwe commissieleden worden door de commissievoorzitter in overleg met het bestuur benoemd;
g. commissieleden die hun commissielidmaatschap opzeggen zijn verplicht tot overdracht van kennis.
Artikel 16 Redactie nieuwsbrief
Afhankelijk van de hoeveelheid nieuwsgaring verschijnt er frequent een nieuwsbrief die per e-mail naar de leden wordt verstuurd.
Artikel 17 Beheer website
De beheerder  van de website verzorgt:
a. het actueel houden van de website: http://www.owc-oldenzaal.nl;
b. het publiceren van belangrijke clubactiviteiten met bijbehorende relevante gegevens;
c. het publiceren van wedstrijduitslagen;
d. het onderhouden van sponsorgerelateerde weblinks.
Artikel 18 Beheer wielerbaan en minicrossbaan
De beheerder van de wielerbaan en minicrossbaan:
a. beheert de wielerbaan en de minicrossbaan en draagt er zorg voor dat de banen voor alle groepen onder normale omstandigheden zijn te gebruiken;
b. informeert tijdig het dagelijks bestuur en publiceert op het publicatiebord indien dit door overmacht niet het geval is;
c. zorgt voor een gebruiksschema of rooster voor de gebruikers;
d. zorgt dat de ter beschikking gestelde faciliteiten alsmede de sloten, verlichting en afsluitingen naar behoren functioneren;
e. zorgt ervoor dat gebruikers op juiste wijze zijn geïnformeerd over het correcte en juiste gebruik van de baanfaciliteiten;
f. onderhoudt contacten met de beheerder van het Hulsbeek.
Artikel 19 Beheer faciliteiten
1. Beheerder clubhuis:
a. beheert het clubhuis en draagt er zorg voor dat het clubhuis voor alle groepen te allen tijde is te gebruiken;
b. doet tijdig melding aan het dagelijks bestuur en schriftelijk op het publicatiebord indien door overmacht dit niet het geval is;
c. zorgt voor een gebruiksschema of rooster voor de groepen;
d. zorgt dat de ter beschikking gestelde faciliteiten zoals verlichting, verwarming, douches, beveiliging e.d., naar behoren functioneren.
2. Beheerder kantine:
a. zorgt ervoor dat gebruikers op juiste wijze zijn geïnformeerd over het correcte en juiste gebruik van de kantine;
b. beheert  de voorraad van verbruiksartikelen en koopt deze in;
c. zorgt voor een rooster voor de kantinedienst;
d. zorgt dat de ter beschikking gestelde faciliteiten zoals wasmachine, koelkasten, koffiezet-apparatuur en radio naar behoren functioneren;
e. zorgt ervoor dat gebruikers op juiste wijze eenduidig zijn geïnformeerd over de prijzen van consumpties;
f. zorgt voor tijdige aanwezigheid van voldoende consumpties; eventueel in wekelijks overleg met de penningmeester;
g. is verantwoordelijk voor financiële afdracht van de opbrengsten van de kantine aan de penningmeester van het dagelijks bestuur, normaliter een maal per week. Onder opbrengsten wordt ook verstaan verhuur van de accommodatie aan actieve leden waarbij als prijs wordt gehanteerd: gebruik van 18.00 – 24.00 u € 50 en van 09.00 – 24.00 u € 100;
h. het bestuur ziet toe op de naleving van de wettelijke regelgeving betreffende alcoholverstrekking.
Artikel 20 Sponsorcommissie
De sponsorcommissie:
a. stelt in overleg met het dagelijks bestuur het sponsorbeleid op, gebaseerd op visie en strategie van de vereniging;
b. heeft als doelstelling het verwerven van inkomsten en middelen voor de vereniging;
c. is bevoegd tot activiteiten die zich hiertoe lenen en het belang van de vereniging niet schaden;
d. kan in principe gebruik maken van alle mogelijkheden die de vereniging en haar leden kunnen bieden;
e. legt elke aangegane overeenkomst schriftelijk vast in een sponsorcontract;
f. draagt er zorg voor en is er verantwoordelijk voor dat alle sponsoruitingen op de juiste manier en momenten door OWC worden uitgedragen;
g. onderhoudt contacten met sponsoren;
h. is verantwoordelijk voor het inkoopbeleid van clubartikelen in afstemming met het dagelijks bestuur.
Artikel 21 Sponsorcontracten
Sponsorcontracten dienen altijd de volgende zaken te vermelden:
a. de aangegane verplichtingen van de vereniging;
b. de aangegane rechten en verplichtingen van de sponsor;
c. begin – en einddatum van de overeenkomst;
d. het gesponsorde bedrag, de betaaldata en termijnen;
e. de naam en handtekening van de sponsorcontractant;
f. de naam en handtekening van de door het bestuur gemachtigde vertegenwoordiger van de vereniging.
Artikel 22 Beheer clubkleding
1. Het beheer van de clubkleding is ondergebracht bij de toerafdeling en de afdeling wedstrijdsport.
2. De sponsorcommissie draagt er zorg voor dat de juiste eisen voortvloeiend uit aangegane sponsorovereenkomsten tijdig bij de beheerders bekend zijn en op de juiste manier op het shirt vermeld staan.
3. In principe wordt de kleding tegen kostprijs aan de leden ter beschikking gesteld.
4. Bestellingen bij kledingleveranciers dienen tijdig bij de penningmeester te worden gemeld en in overleg met de penningmeester te worden gedaan.
Artikel 23 Gedragscode clubkleding
1. Elk lid is verplicht de geldende clubkleding te dragen bij deelname aan clubtrainingen, club- en inter-clubwedstrijden, KNWU-wedstrijden, toertochten en activiteiten die door de OWC worden georganiseerd en waaraan in verenigingsverband wordt deelgenomen of waarbij het lid de vereniging vertegenwoordigt.
2. Clubbelang gaat hierbij altijd voor sponsorbelang of het belang van een gastrennersvereniging tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.
3. Het is leden van de vereniging niet toegestaan, zonder toestemming van het dagelijks bestuur, een mondelinge of schriftelijke sponsorovereenkomst aan te gaan met een privésponsor of persoon.
4. De club kan haar leden of licentiehouders kleding verstrekken welke voorzien is van de overeengekomen reclame-uitingen van sponsoren.
5. Renners of rensters die op grond van persoonlijke bezwaren geen reclame willen voeren op hun kleding, dienen daarover overeenstemming te bereiken met het dagelijks bestuur middels een daartoe door de KNWU te verstrekken standaardverklaring.
6. In het kader van persoonlijke topsportontwikkeling van een lid, dat verder gaat dan het opleidingsniveau van de OWC, is het de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur te bepalen welke renners of rensters van een categorie in aanmerking komen voor extra sponsoring. Met deze voor extra sponsoring in aanmerking komende renner of renster dient de afspraak dienaangaande persoonlijk te worden vastgelegd.
7. Een renner of renster die uitkomt voor een LSE-, Continental- of UCI MTB-team en verplicht uitkomt in de bijbehorende teamkleding, dient dit te melden aan het dagelijks bestuur.
8. In het kader van persoonlijke topsportontwikkeling  van een lid, dat  verder gaat dan het opleidingsniveau van de OWC, is het de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur te bepalen welke overige OWC-renners  of  -rensters in andere teamkleding mogen uitkomen dan OWC-kleding.
9. De trainer, team-/ploegleider, begeleider of coördinator van een team of groep zal er toezicht op houden dat renners zich houden aan de clubkledingcode.
10. Indien een lid na herhaalde waarschuwing zich niet houdt  aan de clubkledingcode zal het dagelijks bestuur passende maatregelen nemen hetgeen uiteindelijk kan leiden tot royement van het lid.
Artikel 24 Wedstrijdlicentiehouder
1. Wedstrijdrenners die hun licentie via de OWC hebben verkregen en incidenteel voor een ander team of vereniging wensen te rijden dienen hiervoor schriftelijke toestemming van het bestuur te hebben.
2. De wedstrijdleiding en of het dagelijks bestuur zijn gemachtigd bij niet nakomen van het gestelde onder a, de betreffende renner een straf op te leggen en/of de licentie in te nemen en/of te doen innemen.
3. De licentiehouder is verplicht deel te nemen aan wedstrijden waar de OWC heeft ingeschreven voor deelname. Bij het niet-nakomen van deze verplichting kan de teamleiding in samenspraak met het dagelijks bestuur disciplinaire maatregelen treffen ten aanzien van de betreffende renner.
Artikel 25 Gebruik en beheer clubauto’s en brandstofpasjes
1. Voor elk voertuig is een beheerder aangesteld.
2. De gebruiker van een clubauto betaalt zelf zijn of haar verkeersovertredingen.
3. Indien er schade optreedt aan het voertuig is de chauffeur of beheerder verplicht dit te melden aan het dagelijks bestuur met reden omschreven met vermelding van oorzaak en gevolgen.
4. De beheerder is verantwoordelijk voor voldoende onderhoud aan het voertuig.
5. De beheerder zorgt er voor dat het gebruik van het voertuig vermeld staat in het dagboek van de betreffende auto onder vermelding van naam van de chauffeur, doel van de rit, datum gebruik en verreden kilometers.
Artikel 26 Cursussen
Cursussen welke door leden ten behoeve van de vereniging worden gevolgd kunnen geheel of gedeeltelijk voor vergoeding in aanmerking komen. Het bestuur kan een tegenprestatie ten behoeve van de OWC vragen voor de ontvangen vergoeding. In het cursuscontract zijn de wederzijdse rechten en plichten opgenomen. Het standaardcontract ligt bij de secretaris ter inzage. Door ondertekening van het contract gaat het desbetreffende lid akkoord met de daarin gestelde voorwaarden.
Artikel 27 Vrijwilligerswerk voor OWC
Elk lid verplicht zich om minimaal eens per jaar een vrijwilligerstaak op zich te nemen ten behoeve van door de OWC georganiseerde evenementen of werkzaamheden.
Artikel 28 Privacy
De privacyregels op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn op de vereniging van toepassing.
Artikel 29 Huldigingen
1. Het dagelijks bestuur organiseert een bijeenkomst of receptie voor een lid dat:
a. een podiumplaats heeft behaald tijdens een Nederlands Kampioenschap, Europees Kampioenschap, Wereldkampioenschap of Olympische Spelen;
b. een districtstitel of een kampioenschap van een onder de auspiciën van de KNWU gehouden competitie heeft behaald;
c. een bijzondere sportieve prestatie heeft geleverd, dit ter beoordeling van het dagelijks bestuur;
d. in aanmerking komt voor een aanmoedigingsprijs, dit ter beoordeling van het dagelijks bestuur.
2. In de in het eerste lid bedoelde bijeenkomst of receptie kunnen ook leden die een jubileumjaar hebben bereikt worden gehuldigd.
3. Voor de in het eerste en tweede lid bedoelde bijeenkomst of receptie, die kan worden gehouden tijdens de nieuwjaarsreceptie, kunnen clubleden, sponsoren, naaste familieleden en/of gemeentelijke bestuurders worden uitgenodigd. Dit zal geschieden in nader overleg met het te huldigen lid.
Artikel 30 Slotbepalingen
1. Het Huishoudelijk Reglement kan bij besluit van de  algemene ledenvergadering worden gewijzigd. Voor wijziging is de normale meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen vereist.
2. In alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het bestuur.
3. Dit reglement of de wijzigingen daarop treden in werking na aanvaarding door de algemene ledenvergadering.
Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van _________2019
de secretaris,    de voorzitter,
Recent Posts