Oldenzaalse Wieler Club

Nieuws

Algemene Leden Vergadering maandag 25 maart 2019

dinsdag 5 februari 2019

Aanvang: 19.30 u
Lokatie: Clubgebouw OWC
Agendapunten:


Eerste deel, 19.30 uur

1. Opening en evt aanvulling agendapunten
2. Mededelingen
3. Notulen van de ALV van 26 maart 2018
4. Financieel jaarverslag over 2018 en budget 2019
- overzicht van de financiële stand van zaken
- verslag van de kascontrolecommissie
- aftredend lid van de kascontrolecommissie en benoeming nieuw lid
- voorstel contributie 2019
5. Bestuurlijke ontwikkelingen en formele accordering
6. Organisatie OWC
- organogram
- bestuurlijke duo-functies
- Raad van Advies
- werving kader

Pauze met drankje
Tweede deel

7. Huldiging jubilerende leden
8. Wedstrijdafdeling en de samenwerking met de Zwaluwen
9. Sponsoring
10. Kleding
11. Website
- opzet en ontwikkelingen
12. Huishoudelijk Reglement
13. Ronde van Oldenzaal 30 juni 2019
14. Rondvraag
15. Sluiting rond 21.30 uur
 
Ad 12:
Het Huishoudelijk Reglement kan bij besluit van de algemene ledenvergadering worden gewijzigd. Voor wijziging is de normale meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen vereist.